نظارت ساختمان بتنی و فلزی

شرکت فردا سازه آماده همکاری جهت نظارت بر اجرا ی و کنترل طراحی ساختمانهای بتنی و فولادی میباشد . لذا عزیزانی که دغدغه اجرا و نظارت بر ساختمان خود را دارند میتوانند از خدمات این شرکت استفاده نمایند

خدمات نظارت شامل:

بازبینی طرحها و نقشه های اجرایی و پیشنهاد تغییرات در صورت لزوم
نظارت مستمر بر کیفیت اجرا و مصالح بکاررفته

بازرسی دوره ای از کارگاه و بررسی مشخصات فنی

ارزیابی فنی پیمانکاران و تامین کنندگان مصالح و تجهیزات جهت ارجای کار
ابلاغ دستورکارهای لازم جهت رفع نقصهای اجرایی
تهیه گزارشهای دوره ای و صدور تاییدیه در پایان مراحل مختلف
بررسی صورت وضعیت ارائه شده از سوی پیمانکار
هماهنگی با کارفرما در طول مدت اجرا و اتمام کار

طراحی انواع سازه ها بتنی و فلزی

و