طراحی سقف وافل یوبوت کوبیاکس

طراحی سقف یوبوت کوبیاکس وافل

طراحی سقف وافل یوبوت کوبیاکس

طراحی سقف وافل یوبوت کوبیاکس,نیاز به پوشش فضاهای وسیع در سازه‌ها بدون وجود ستون میانی از یک‌سو و کاهش وزن و کاهش ابعاد المان‌های سازه‌ای از سوی دیگر سبب ایجاد سیستم‌های متفاوت دال‌های ساختمانی و گسترش آنها شده است. در این راستا استفاده از سیستم دال و تیر به‌جای استفاده از سیستم دال تخت می‌باشد. در این حالت با توجه به وجود تیرها در پیرامون دال سعی در کاهش حداکثری ضخامت دال به‌عنوان مهم‌ترین عامل در کاهش وزن ساختمان انجام می‌پذیرد. نیاز به تیرهای میانی در دهانه‌های بلند، صعوبت و مشکلات ناشی از آرماتوربندی تیرها و همچنین قالب‌بندی آویزها و حجم نسبتاً زیاد مصرف بتن و آرماتور در این سیستم و نهایتاً غیراقتصادی بودن این سیستم در دهانه‌های بلند (بیش از 7 ‌متر) مانع از گسترش این سیستم در ساختمان‌های خاص شد.
دال مجوف در حقیقت همان بهبودیافته سیستم دال و تیر می‌باشد

طراحی سقف وافل و یوبوت و

طراحی بهینه و ساختمان با حداقل مصالح مصرفی

طراحی ساختمان بتنی با دهانه های بلند

طراحی و پایدارسازی گود (سازه نگهبان خرپایی , نیلینگ, انگراژ و . )

طراحی ساختمان فولادی و بتنی

طراحی و نظارت چهارگرایش ( معماری , سازه , تاسیسات برقی و مکانیکی )

پست های مرتبط