طراحی و نظارت سازه

طراحی و نظارت انواع سازه های بتنی و فلزی با کاربری مسکونی اداری و تجاری

طراحی سازه های بتنی و فولادی بصورت بهینه و مقاوم در برابر زلزله در سراسر کشور – طراحی بر اساس آخرین ویرایش آیین نامه ها و مقررات ملی ساختمان – انجام کنترل های سازه ای قابل دفاع در مراجع و نظام مهندسی – ارائه نقشه های سازه و لیستوفر آرماتور و مصالح مصرفی و ….

با ارائه برگه تعهد مهندسی

طراحی ساختمان بتنی

طراحی ساختمان فولادی

طراحی ساختمان مقاوم و بهینه

هزینه مناسب و طراحی اقتصادی و اجرایی و تهینه نقشه های اجرایی دقیق و نظارت پروژه