کنترل سازه

کنترل طراحی سازه

نظر به اینکه کشور عزیزمان در منظقه لرزه‌خیزی قرار گرفته، طراحی صحیح و اصولی سازه‌ها اهمیت فراوانی دارد.

با انجام کنترل طراحی سازه این اطمینان حاصل میشود که طراحی ساختمان بطور صحیح و مطابق آیین نامه ها و شرایط خاص پروژه صورت پذیرفته . در صورتی که روند کنترل طراحی سازه اشتباهی صورت پذیرفته باشد مشخص میگردد و گزارش میشود.

اشتباهات میتوانداز طرح یا طراحی اشتباه یا درخواست و فشار سازنده و … صورت پذیرد.

کنترل محاسبات ساختمان

کنترل طراحی ساختمان

طراحی مجدد ساختمان

بهینه سازی ساختمان

برای انجام کنترل ساختمان و یا مشاوره با ما تماس بگبرید.