ترسیم نقشه

ترسیم نقشه های اجرایی ساختمان های بتنی و فلزی

اهمیت تهیه نقشه های جزئیات اعضاء و اتصالات کمتر از طراحی آنها نمیباشد . استفاده از جزئیات نامناسب میتوانداثرات جبران ناپذیر در اجرای سازه داشته باشد.

جهت ترسیم نقشه اجرایی میبایست فایل محاسباتی سازه و شالوده ( پی ) را ارسال نمایید.

(از طریق ایمیل یا تلگرام ویا واتساپ) تا در اولین فرصت نقشه اجرایی ترسیم شود.

انتخاب و راهنمای گزینه های تهیه نقشه های اجرایی:

1- ترسیم نقشه اجرایی بر اساس فایل محاسباتی ارسال شده . (فرض میشود مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های مربوطه وکنترلهای لازم انجام شده و فایل محاسباتی ایراد و  خطایی ندارد )

2- ترسیم نقشه اجرایی در صورتی که نیاز به کنترل فایل محاسبات یا رفع خطاها و یا بهینه سازی و سایر کنترل های آیین نامه ای دارید میتوانیم موارد فوق را انجام داده و پس از کنترل مجدد شما  نقشه اجرایی تهیه شود.

3- ترسیم نقشه اجرایی پس از کنترل سازه بطور 100 %